Surat Yasin Dan Tahlil Latin, Arab Serta Terjemahan Lengkap

CovidCare.id – Surat yasin dan tahlil kerap kali di baca oleh umat muslim di Indonesia untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal. Mendoakan para orang tua, guru, saudara, atau pun para ulama sendiri sudah menjadi tradisi di kalangan umat muslim.

Biasanya, surat yasin serta tahlil ini di baca di saat ada berita hari peringatan untuk almarhum yang telah meninggal. Baik itu untuk peringatan 1 – 7 hari, 15 hari, hingga bahkan 100 hari. Yasin dan tahlil juga diperingati ketika hari arwahan pada bulan ramadhan dan sya’ban.

Selain sebagai hadiah pahala bagi para almarhum yang telah mendahului kita. Salah satu keutamaan dari membacakan surat yasin dan tahlil. Seperti penjelasan guru besar ustadz abdul somad yakni adalah kemudahan dalam segala urusan.

Sekilas Penjelasan Surat Yasin Dan Tahlil

Sekilas Penjelasan Surat Yasin Dan Tahlil

Pembacaan surat yasin dan tahlil mungkin sudah tidak asing lagi bagi para umat muslim yang ada di Indonesia. Adapun biasa nya kegiatan tersebut dilakukan sekali setiap satu minggu, yang tepatnya dilaksanakan pada setiap hari kamis di malam jumat.

Surat yasin dan tahlil tersebut merupakan bacaan yang dikhususkan sebagai hadiah dan juga kiriman doa bagi orang yang sudah meninggal. Lalu untuk pembacanya, maka mereka di jamin akan mendapatkan amalan pahala setelah membaca nya.

Perlu diketahui dalam pembacaan yasin dan tahlil, surat yasin sendiri kerap kali di juluki sebagai jantungnya Al -Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda mengenai surat yasin.

(Sesungguh nya dalam setiap perkara terdapat inti atau hati. Lalu inti dari Al-Quran adaah surat Yasin. Barang siapa yang membaca Surat Yasin tersebut. Allah SWT akan menuliskan dari bacaan nya tersebut sebanyak 10 kali membaca Al – Quran).

Sementara itu, tahlil yang kerap kali menjadi doa yang dibacakan dalam surat yasin dan tahlil memiliki bunyi Laa ilaaha Illallah. Bacaan tersebut merupakan penegasan bagi seorang muslim bahwa Allah itu maha Esa. Dan tiada satu pun yang menandingi Nya.

Karena itu, bacaan tahlil ini seringkali di pakai sebagai dzikir setelah membaca Yasin untuk pengagungan Allah SWT. Oleh karena itu lah sangat di anjurkan bagi umat muslim untuk memperbanyak pembacaan surat Yasin dan tahlil.

Sebab selain memperoleh keuntungan sebagaimana yang telah di sebutkan sebelum nya. Masih ada banyak lagi keutamaan – keutamaan yang terkandung di dalam amalan ini. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang surat yasin dan tahlil, silahkan simak sampai habis.

Tata Cara Serta Bacaan Surat Yasin Dan Tahlil

Bacaan Surat Yasin Dan Tahlil

Bagi kamu yang ingin melakukan amalan pembacaan surat yasin dan tahlil. Maka berikut di bawah ini kami telah membuat bacaan nya dalam tulisan dan terjemahan bahasa Indonesia. Semoga kamu dapat dengan mudah membaca nya.

Surat yasin dan tahlil kerap kali di baca oleh umat muslim di Indonesia untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal. Mendoakan para orang tua, guru, saudara, atau pun para ulama sendiri sudah menjadi tradisi di kalangan umat muslim.

Biasanya, surat yasin serta tahlil ini di baca di saat ada hari peringatan untuk almarhum yang telah meninggal. Baik itu untuk peringatan 1 – 7 hari, 15 hari, hingga bahkan 100 hari. Yasin dan tahlil juga diperingati ketika hari arwahan pada bulan ramadhan dan sya’ban.

Selain sebagai hadiah pahala bagi para almarhum yang telah mendahului kita. Salah satu keutamaan dari membacakan surat yasin dan tahlil. Seperti penjelasan guru besar ustadz abdul somad yakni adalah kemudahan dalam segala urusan.

Pembacaan surat yasin dan tahlil secara lengkap, bisa kamu mulai dengan membaca surat Al – Fatihah terlebih dulu. Kemudian pada akhir silahkan kamu bacakan doa tahlilnya. Untuk bacaan pertama berikut adalah bacaan surat Yasin.

1. Bacaan Pengantar Surat Al – Fatihah

Ilahadrotin nabiyyi shollollohu alai hi wassalam wa alihi waikhwanihi minalan biyai walmursalin. Wala uliyaa i watsuhada washolihin, washokhaa bata watabiin wal ulama i alaamili na walmushon nifiina. Al mukhlisina wa jami il malaa ikatil muqarrabiin.

Tsummaila jami i ahlil kubur minalmuslimina walmuslimaati wal mukminina walmukminaati mim masyaariqil ardhi. Ila maghooribiha barriha wabahriha, khushushon ilaa abaainaa waummahatiba wajdaadanaa wahaddarina wamasyaikhonaa wa masyaay ikhina.

Walimanijtama na hahuna bisababihii syai un lillahilahumul fatihah.

Artinya : Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Yang terhormat Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, serta para sahabatnya. Surat Al – Fatihah ini kami tujukan pada Allah SWT dan pahalanya untuk mereka semuanya. Al – Fatihah.

2. Bacaan Al – Fatihah

Kemudian bacaan surat yasin dan tahlil dilanjutkan dengan Al – Fatihah sebagaimana berikut.

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillahi robbil aalamiin. Arrohmanirrohiim. Maalikiyau middiin. Iyyaa kana’ buduwa iyya kanasta’ iin. Ihdinashirothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’ amta alaihim ghoiril maghdu bialaihim waladhoolliin.

Artinya : Dengan menyebut nama Allah SWT Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji untuk Allah Tuhannya semesta alam. Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang. Sang penguasa dari hari pembalasan.

Hanya pada Mu kami menyembah dan meminta pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yakni jalan orang yang sudah engkau beri nikmat kepadanya, bukan lah jalan mereka yang sesat dan engkau murkai.

Semoga Engaku kabulkan permohonan kami.

3. Bacaan Surat Yasin

Berikutnya setelah Al – Fatihah, maka dalam pembacaan surat yasin dan tahlil. Kamu sudah siap membaca surat yasin sebagaimana berikut.

Yaa siiin. Wal qur aanilhakim. Innakalaminal mursalin. Alaa sirootimmustaqiim. Tangziilal aziizirrahiim. Litungziro qowmamma ungziro aabaa uhumfahum ghoofiluun. Laqodhaqqol qowlu alaaa aksarihimfahum laa yu’ minuun.

Innaaja’ alnaa fii a’ naaqihim aghlaalan fahiyailal azqoonifahum muqmahuun. Waja’ alnaa mimbaini aydiihimsaddaw wamin kholfihim saddang fa aghshai naahumfahum laa yubsiruun. Wa sawaa’un alaihim a anzartahum amlam tungzirhum laa yu’ minuun.

Innamaa tungzirumanit taba azzikro wakhoshiyar rohmaanabilghoib. Fabashshirhu bimaghfirotiw wa’ ajrin kariim. Innaanahnu nuhyilmawtaa wanaktubu maaqoddamuu wa assaarohum, wakulla syai in ahsainaahufiii imaamimmubiin.

Wadriblahum masalan ashaabalqoryatih izjaa’ ahal murasluun. Iz arsalnaailaihimusnaini fakazzabuuhumaa faazzazna bisaalisin faqooluu innaailaikummursaluun. Qooluumaa antum illaaa basyarummislunaa wamaa angzalarrohamu ni shai’ in antum illatakzibuun.

Qooluurabbunaa ya’ lamu innaaailaikum lamursaluun. Wamaa alainaaillal balaaghulmubiin. Qooluu innaatatoyyarnabikum la’ illam tantahuulanar jumannakum wala’ yamassannakumminnaa azaabun aliim.

Qooluu thooirukum maakum aingzukkirtum, bal’ antum qowmummusrifuun. Wajaaa’a min aqsal madiinatirojuluyyas ‘ aa qoolayaa qowmittabi’ ul mursaliin. Ittabi’ uu mallaayas’ alukum ajrawwahum muhtaduun.

Waamaa liyalaaa a’ budullazii fathoronii wailaihi turja’ uun. A attakhizuu minduunihii aalihatan iyyuridnirromaanu bidurrillaa tughni’ anniishafaa’ atuhum syaiawwalaa yugqizuun. Innii izallafii dhoolaalim mubiin. Innii aamantubirobbikum fasmaa’ uun.

Qiiladkhulil jannah, qoolaayaa laitaqomii ya’ lamuun. Bimaa ghafaroolii robbil waja’ alaniiminal mukromiin. Wamaaa angzalnaa alaaqomihii mimba’ dihii minjundim minassamaaa’ i wamaakunnaa mungziliin.

Ingkaanats illaasaihatawwahidatan faizaa humkhoomiduun. Yaahasrotan’ alal ibaad, maayaatiihimmir Rasuulin illaakaanuu bihiiyastahzi’ uun. Alamyaraw kamahlaknaa qoblahum minalquruuni annahum ilaihim laa yarji’ uun.

Waingkullul lammaajamii’ ulladaina muhdhoruun. Wa’ aayatullahumul ardulmaitatu ahyainaahaa wa akhrojnaaminha habbanfaminhu yaakuuluum. Waja’ alnaafiihaa jannatim minnakhiiliwwa a’ naabiwwafajjarnaa fiihaminal’ uyuun.

Liyaakuluu mingsamarihii wamaa’ amilatshu aidiihim, afalaaayash kuruun. Subhaanallazii kholaqol azwaaja kullahaamimma tumbitul ardu wamin anfusihim wamimmaalaa ya’ lamuun. Wa’ aayatullahumullailu naslakhu minhunnahaaro faizaa hummuzlimuun.

Washshamsu tajrillimustaqorrillahaa, zaalikataqdiirul’ aziizil aliim. Walqomaro qoddarnaahumanaazila hattaa’ aadakal’ urjuunil qodiim. Lash shamsu yambaghiillahaaa antudrikal qomaro walal laillusaabiqunnahaar, wakullun fiifalaki yasbahuun.

Lanjutan Bacaan || Surat Yasin Dan Tahlil

Wa’ aayatullahum annahamalnaa zurriyatahum filfulkilmashhuun. Wakholaqnaa lahummimmislihi maayarkabun. Wa innasyaa nughriqhum falaa shoriikholahum walaahum yugqozuun. Illa rohmatamminnaa wamataa’ an illaahiin.

Wa izaaqiila lahumuttaquumaa baina aidiikum wamaakholfakum la’ allakum turhamuun. Wamaa ta’ tiihimmin aayatimmin ayaatirobbihim illaakaanuu’ anhaamu’ ridiin. Wa izaaqiilalahum anfiquumimmaa rozaqokumullaahu qoolallaziina kafaruu.

illalaziina aamanuu anut’ imu mallawyasyaa; alluhu at amahuu, in antum illaafii dholaalimmubin. Wayaquuluunamataa haazal wa;du ingkuntum shoodiqiin. Maa yangzuruuna illaasaihatawwahidatan taa’ khuzuhum wahum yakhissimuun.

Falaayastatii’ uunataw siyatawwalaa ilaaa ahlihim yarji’ uun. Wanufihofissuuri faizaa humminal ajdaasi ilaarobbihim yangsiluun. Qooluu yaawailanaa mamba’asanaa mimmarqodinaa, haazaamaa wa’ adarrohmanu washodaqol mursaluun.

Ingkaanat illaasaihatawwahidatan faizaa humjamii’ ulladainaa muhdaruun. Falyawma laatuzlamu nafsunshai awwalaa tujzawna illaa maakuntum ta’ maluun. Inna as haabaljannatil yawma fii shughulin faakihuun. Humwa azwaajuhumfii zilaalin’ alal arooiki muttaki’ uun.

Lahum fiihaafaakihatuwwa lahummaa yadda’uun. Salaamun qowlammirrobirrohiim. Wamtaazulyawma ayyuhalmujrimuun. Alam a’had ilaikumyaabanii aadama allaata’ budushshaitaanaa innahuulakum’ aduwwummubiin.

Wa ani’ buduunii, haazaashirootummustaqiim. Walaqod adholla mingkumjibilangkasiiroo, afalamtakuunuuta’ qiluun. Haazihiijahannamullatii kuntumtuu’ aduun. Islawhalyawma bimaakuntum takfuruun.

Alyawma nakhtimu’ alaa afwaahihim watukallimunaaa aidiihim watasyhadu arjuluhumbimaa kaanuuyaksibuun. Walaw nasyaa’u lathomasna’ alaa a’ yunihimfastabaqus shirootho fa’ annaayubsiruun.

Walaw nasyaa’ u lamasakhnaahum’ alaamakaanatihim famastathoo’ uu mudiyyawa laayarji’ uun. Waman nu’ ammirhununakkishu filkholq, afalaaya’ qiluun. Wamaa’ allamnaahush shi’ro wamaa yambaghiilah. Inhuwa illazikruwwa quraanummubiin.

Liyungziro mangkaana hayyawwa yahiqqolqowlu alalkaafiriin. Awalamyarow anna kholaqnaa lahummimmaa’ amilats aidiinaaa anaaman fahumlahaa maalikuun. Wazallallnaahaa lahumfaminhaa rokuubuhum waminhaa yaakuluun.

Walahumfiihaa manaafi’ u wamashaarib, afalaayashkuruun. Wattakhazuu minduunillaahi aalihatalla ‘ allahum yungshoruun. Laayastatii’ uunaa nasrohum wahumlahum jundummuhdhoruun.

Falaayahzunka qowluhum, iinaana’ lamumaa yusirrunaa wamaa yu; linuun. Awalamyarol ingsaanu annaakholaqnaahu minnutfating faizaa huwakhosiimum mubiin. Wadhoroba laana masalawwanasiya kholqohuuqoolaa mayyuhyi’ izaama wahiyaromiim.

Qulyuhyiihal lazii ansha ahaa awwalamarroh. Wahuwabikulli khalqin aliim. Allaziija’ alaalakum minashshajaril akhdhori naaronfaizaa antumminhutuuqiduun. Awalaisallazii kholaqossamaawaati wal ardhobiqodirin alaa ayyakhluqo mislahum.

Balaa wahuwal khollaqul’ aliim. Innamaa amruhuu izaaa arooda syai’ a ayyaquulalahuu kunfayaakuun. Fasubhaanallazii biyadihii malakuutukulli shay iwwailaihi turjauun.

Beberapa Bacaan – Bacaan Yang Dianjurkan Didalam Tahlil

Untuk pembacaan surat yasin dan tahlil berikutnya adalah membaca doa tahlil. Sama seperti surat Yasin, pertama – tama kamu bisa membaca bacaan pengantar dan surat al – fatihah. Selanjutnya kamu bisa membaca surat al – ikhlas, al – falaq dan an – nass.

Pada surat al – ikhlas baca lah surat tersebut hingga 3 kali. Lalu jangan lupa pada setiap pergantian surat 3 qul tersebut selingi lah dengan membaca kalimat tahlil dan takbir. Jika sudah selesai, maka kamu bisa melanjutkan nya dengan membaca surat al – baqoroh (1 – 5).

Dilanjutkan setelahnya yakni membaca surat al – baqoroh (163) dan ayat kursi atau al – baqoroh (225). Apabila telah selesai di baca silahkan kamu ber istighfar, dimana pada umumnya dilakukan sebanyak tiga kali.

Berikutnya di lanjutkan dengan doa tahlil sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat serta sholawat nabi. Setelah selesai silahkan kamu membaca tasbih dan membaca ulang sholawat nabi sebanyak 3 kali.

Bila sudah selesai kamu bisa meneruskan nya dengan membaca surat al – ahzab ayat 56 dan juga surat al – fatihah. Kemudian setelah itu adalah yang terakhir yakni membaca surat al – fatihah.

Keutamaan Dari Membaca Surat Yasin Dan Tahlil

Setelah selesai melakukan amalan pembacaan surat yasin dan tahlil, Maka di jamin akan ada banyak manfaat dan keutamaan yang bisa kamu peroleh dari amalan tersebut. Adapun jika kamu ingin mengetahui beberapa keutamaan nya, maka silahkan simak pembahasan berikut.

1. Membaca Surat Yasin Dan Tahlil Bisa Mendapatkan Pengampunan Dosa – Dosa

Membaca surat yasin dan tahlil sebagaimana yang di terangkan dalam hadist riwayat at – thabrani dan al – baihaqi. Ternyata dapat mengampuni segala dosa – dosa kita di masa lampau. Adapun hadistnya adalah sebagaimana berikut.

Dari abu hurairoh, telah bersabda Rosulullah SAW. Barangsiapa yang tengah membaca surat Yasin dalam satu hari satu malam dan hanya berharap ridho allah. Maka ia akan mendapati pengampunan atas dosa – dosanya.

2. Membaca Surat Yasin Dan Tahlil Akan Dipermudah Urusannya

Membaca surat yasin dan tahlil pun bisa kamu lakukan di saat ingin memulai hari. Adapun hal tersebut dilakukan agar kamu bisa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan dan di lancarkan oleh Allah SWT.

Rosulullah SAW bersabda. Barangsiapa yang membaca yasin di permulaan hari. Kebahagiaannya tidak akan bisa hilang hingga datang waktu malam. Dan barangsiapa yang membacanya di permulaan malam, maka demikian juga hingga waktu pagi.

3. Membaca Surat Yasin Dan Tahlil Dapat Meringankan Siksa Api Neraka Dan Siksa Kubur

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Surat yasin dan tahlil seringkali dibacakan untuk memberikan hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal. Perlu kamu ketahui ternyata pengiriman surat yasin juga bisa meringankan siksa api neraka dan siksa kubur.

4. Membaca Surat Yasin Dan Tahlil Akan Bertambah Amalannya

Membaca surat yasin dan tahIil secara benar dan lengkap. Itu artinya kamu telah membaca al – quran, bersholawat dan juga berdzikir. Dalam hal ini sudah bisa di pastikan, jika kamu hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

Apalagi sudah menjadikan pembacaan tersebut sebagai suatu amalan. Maka pahala dan pengampunan akan terus mengalir kepada kamu insyaAllah. Maka darinya jangan lupa untuk terus di amalkan yaa!.

Akhir Kata

Alhamdulillah selesai sudah perjumpaan kita di dalam artikel ini. Maka darinya demikian saja bacaan surat yasin dan tahlil beserta penjelasan serta keutamaan nya yang bisa kami sampaikan. Semoga kamu bisa mendapat manfaat dari pembahasan tersebut.

Jangan lupa bagikan link artikel surat yasin dan tahlil ini kepada teman dan kerabat kamu supaya mereka pun memperoleh manfaatnya. Sekian dan terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut nya, wassalamualaikum wr wb.

Baca juga :